Door te klikken „Accepteer”, gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat om de navigatie op de site te verbeteren, het gebruik van de site te analyseren en te helpen bij onze marketinginspanningen. Bekijk onze Privacybeleid voor meer informatie.
Neem contact op

scopic . labs b.v.

Algemene voorwaarden

1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Opdrachtgever: de wederpartij van Scopic B.V.

Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.

2. Algemeen

2.1.
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen ScopicLabs B.V. en een opdrachtgever waarop ScopicLabs B.V. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2.
De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Scopic B.V., voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3.
Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4.
De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5.
Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. ScopicLabs B.V. en opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

3. Aanbiedingen en offertes

3.1.
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

3.2.
De door ScopicLabs B.V. gemaakte offertes zijn vrijblijvend; deze zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. ScopicLabs B.V. is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders is aangegeven.

3.3.
De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

3.4.
Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is ScopicLabs B.V. daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij ScopicLabs B.V. anders aangeeft.

3.5.
Een samengestelde prijsopgave verplicht ScopicLabs B.V. niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.6.
Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4. Uitvoering van de overeenkomst

4.1.
ScopicLabs B.V. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

4.2.
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft ScopicLabs B.V. het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.3.
De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Scopic B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan ScopicLabs B.V. worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan ScopicLabs B.V. zijn verstrekt, heeft ScopicLabs B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.4.
ScopicLabs B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat ScopicLabs B.V. is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor ScopicLabs B.V. kenbaar behoorde te zijn.

4.5.
Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan ScopicLabs B.V. de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.6.
Indien door ScopicLabs B.V. of door ScopicLabs B.V. ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

4.7.
Opdrachtgever vrijwaart Scopic B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

5. Wijziging van de overeenkomst

5.1
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om de werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

5.2
Bij overeengekomen wijzigingen of aanvullingen kan het voltooiingstijdstip van de uitvoering beïnvloed worden. ScopicLabs B.V. stelt de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte.

5.3
Als de wijziging financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, informeert Scopic B.V. de opdrachtgever hierover vooraf.

5.4
Bij een vast honorarium zal ScopicLabs B.V. aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

5.5
In afwijking van lid 3 kan Scopic B.V. geen meerkosten in rekening brengen als de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Scopic B.V. kunnen worden toegerekend.

6. Contractduur en uitvoeringsperiode

6.1.
De overeenkomst tussen Scopic B.V. en een opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

6.2.
Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn dient de opdrachtgever ScopicLabs B.V. schriftelijk in gebreke te stellen.

7. Vergoeding

7.1.
Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

7.2.
Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op basis van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Scopic B.V. die gelden voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.

7.3.
Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

7.4.
Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 1 maand worden de verschuldigde kosten periodiek in rekening gebracht.

7.5.
Indien ScopicLabs B.V. met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, behoudt ScopicLabs B.V. desondanks het recht om dit honorarium of tarief te verhogen.

7.6.
Bovendien kan ScopicLabs B.V. het honorarium verhogen als tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen of verwachte hoeveelheid werk bij het sluiten van de overeenkomst aanzienlijk onvoldoende werd ingeschat, en dit niet aan Scopic B.V. kan worden toegerekend. In een dergelijk geval zal ScopicLabs B.V. de opdrachtgever op de hoogte brengen van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief, waarbij de omvang en ingangsdatum van de verhoging worden vermeld.

8. Betaling

8.1.
Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door ScopicLabs B.V.aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

8.2.
Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Scopic_Labs B.V. | Ridderspoorweg 66 | 1032 LL | Amsterdam | The NetherlandsHerinneringskosten: eerste herinnering: € 7,50, tweede herinnering € 15,00, derde en laatste herinnering € 25,00. Indien na de derde herinnering géén betaling plaatsvindt, is ScopicLabs B.V.gerechtigd het ontwikkelde product (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.

8.3.
In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van ScopicLabs B.V.op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

8.4.
ScopicLabs B.V.heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. ScopicLabs B.V.kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. ScopicLabs B.V.kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

9. Eigendomsvoorbehoud

9.1.
Alle door ScopicLabs B.V.geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, scripts, cms, software, (digitale) bestanden, enz., blijven eigendom van ScopicLabs B.V..

9.2.
De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

9.3.
Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht ScopicLabs B.V. zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

10. Incassokosten

10.1.
Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 35,00.

10.2.
Indien ScopicLabs B.V.hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

10.3.
De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

10.4.
Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

11. Hosting

11.1
Een overeenkomst voor hosting van een ontwikkelde website, of backend voor een Mobiele of VR applicatie zal extern plaatsvinden bij een hostingbedrijf. De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van een jaar en wordt stilzwijgend met eenzelfde periode verlengd. Opzegging van de (verlengde) overeenkomst door opdrachtgever dient minimaal drie maanden voor het einde van de contractperiode te geschieden, aan het hostingbedrijf.

11.2
ScopicLabs B.V.is niet aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid ten gevolge van storingen in het Internet of bij andere providers, uitval van elektriciteit e.d.

12. Onderzoek, reclames

12.1.
Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan ScopicLabs B.V. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat ScopicLabs B.V.in staat is adequaat te reageren. Hiervoor is een Helpdesk beschikbaar: https://scopiclabs.atlassian.net/servicedesk/customer/portals

12.2.
Indien een klacht gegrond is, zal ScopicLabs B.V.de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

12.3.
Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Scopic B.V. slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 16.

13. Opzegging

13.1.
Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.

13.2.
Indien de overeenkomst tussentijds wordt
opgezegd door opdrachtgever, na het aangaan van de overeenkomst en voor implementatie van de ontwikkelde website eigen domeinnaam, of applicatie voor een touch screen device, personal computer of Head Mounted Display, heeft ScopicLabs B.V. recht op compensatie, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan ScopicLabs B.V.zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsnog gehouden tot betaling van de factuur voor tot dan toe verrichte werkzaamheden + 10% van het vastgestelde honorarium.

13.3.
Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Scopic B.V., zal ScopicLabs B.V. in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

13.4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor ScopicLabs B.V.extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

14. Opschorting en ontbinding

14.1.
ScopicLabs B.V.is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.Na het sluiten van de overeenkomst, ScopicLabs B.V. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt. Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

14.2.
Voorts is ScopicLabs B.V.bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

14.3.
Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van ScopicLabs B.V.op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien ScopicLabs B.V. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

14.4.
ScopicLabs B.V. behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

15. Teruggave ter beschikking gestelde
zaken.

15.1.
Indien ScopicLabs B.V.aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

15.2.
Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft ScopicLabs B.V.het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

16. Aansprakelijkheid

16.1.
Indien ScopicLabs B.V.aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

16.2.
Indien ScopicLabs B.V.aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal €5.000,- (Zegge: VIJFDUIZEND euro). De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van ScopicLabs B.V.in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

16.3.
In afwijking van hetgeen onder 16.2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorarium gedeelte.

16.4.
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van ScopicLabs B.V. aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan ScopicLabs B.V. toegerekend kunnen worden; Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

16.5.
ScopicLabs B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

16.6.
De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ScopicLabs B.V. of zijn ondergeschikten.

17. Vrijwaringen

17.1.
De opdrachtgever vrijwaart ScopicLabs B.V.voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

17.2.
Indien opdrachtgever aan ScopicLabs B.V.informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

18. Risico-overgang

18.1.
Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

19. Overmacht

19.1.
Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

19.2.
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop ScopicLabs B.V.geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ScopicLabs B.V.niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van ScopicLabs B.V.worden daaronder begrepen.

19.3.
ScopicLabs B.V.heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Scopic B.V.zijn verplichtingen had moeten nakomen.

19.4.
Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

19.5.
Voor zover ScopicLabs B.V.ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is ScopicLabs B.V.gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

20. Geheimhouding

20.1.
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

20.2.
Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, ScopicLabs B.V. gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en ScopicLabs B.V. zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is ScopicLabs B.V. niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

21. Intellectueel eigendom en auteursrecht

21.1.
Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt ScopicLabs B.V.de intellectuele eigendomsrechten, waaronder de auteursrechten, op de resultaten van de werkzaamheden van ScopicLabs B.V.en eventuele aanpassingen daarop. In ruil voor volledige en onvoorwaardelijke betaling van de overeengekomen vergoedingen, verleent Scopic B.V., tenzij door partijen anders is overeengekomen, aan opdrachtgever het niet overdraagbare en niet exclusieve recht om de resultaten van de werkzaamheden van Scopic B.V. te gebruiken; voor de duur van de periode zoals overeengekomen tussen partijen, of als geen termijn is overgekomen voor een periode van (twaalf) 12 maanden, te rekenen vanaf de eerste dag van openbaarmaking; ten behoeve van de activiteiten die redelijkerwijs kunnen worden aangemerkt als redenen voor het bestaan van de resultaten van de werkzaamheden; in Nederland.

21.2.
Alle door Scopic_Labs B.V. verstrekte documenten, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, enz., zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door de klant en mogen door hem niet zonder voorafgaande toestemming van Scopic_Labs B.V. worden gereproduceerd, gewijzigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte documenten anders voortvloeit. Ook voor het gebruik van de resultaten van het werk voor andere doeleinden dan hierboven beschreven, voor een langere periode of op een ander gebied is voorafgaande toestemming vereist.

2.,3.
Scopic_Labs B.V. behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover er geen vertrouwelijke informatie aan derden wordt verstrekt.

22. Voorbeelden

22.1.
Is aan de opdrachtgever een voorbeeld getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.

23. Geschillen

23.1.
De rechter in de vestigingsplaats van ScopicLabs B.V.is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft ScopicLabs B.V.het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

23.2.
Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

24. Toepasselijk recht

24.1.
Op elke overeenkomst tussen ScopicLabs B.V.en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

What we do

We create your
Virtual Reality solution

Our applications don't just entertain, but resonate

We craft cinematic experiences for positive change, backed by scientific research.

scopic . labs

© Scopic_Labs. Alle rechten voorbehouden.